با انتشار تریلری قسمت ویژه انیمه Attack on Titan آبان پخش خواهد شد
۰۰:۳۰