سوتی رئیسی در مناظره لوکوموتیر آنگوزمان، پرپکانی
۰۱:۱۰