گرفتار شدن کامیون در رودخانه طغیان کرده "کهنشوئیه"
00:36