ادامه نت خوانی ترانه فارس - از کتاب شیوه سنتور نوازی-
۰۱:۱۷