پایگاه هوایی اسمیرنیخ؛ متروکه ای از شوروی سابق
۰۱:۳۷