تعمیر و محافظت دیواره و سقف تونل با استفاده از سیستم لاینینگ FRP
۰۲:۲۰