آفرودبازان پولدار ایرانی بافرهنگ‌تر هستند یا صحرانشینان ملخ‌خور؟
۰۴:۰۶