بی احتیاطی در قطع درخت مرد کارگر را در معرض مرگ قرار داد
01:17