نگارپژوه :: نامیزانی زاویه ای و آفست در شفت دوارoffset-angular misalignment
۰۴:۱۰