ربابه جان از کتاب شیوه سنتور نوازی... مرحله نت خوانی
۰۰:۴۳