مهدی قائدی با این روش توجه استقلال را جلب کرد و آبی پوش شد
۰۰:۱۵