خداحافظی ناگهانی نجم الدین شریعتی از برنامه سمت خدا
۰۰:۵۹