منطقه‌ای در ایران که کرونا نتوانسته به آن نفوذ کند!
۰۰:۴۷