با تای چی قدرت و آرامش و اعتماد به نفس را یکجا بدست آورید.
05:38