اشک های طناز طباطبایی هنگام اعلام و دریافت سیمرغ فجر
۰۲:۵۶