یک برنامه ویژه به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم
00:57