بازدید هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا از پروژه های مپسا
۰۴:۰۹