ساخت موتور بسیار ساده با استفاده از آهنربا و باطری
۰۳:۴۲