پنالتی از دست رفته استقلال توسط مرتضی تبریزی
۰۱:۳۶