مهدی ارسنجانی

مهدی ارسنجانی

دقیق بر ۰۲:۳۱
پارسال
پایه دریل ۰۱:۵۵
پارسال
گیره پیچ دستی ۰۲:۴۸
جرثقیل سیار وینچی ۰۴:۱۴
گیره مدیریت جوشکاری ۰۱:۰۳
گیره مدیریت ۳ بعدی ۰۱:۰۴