Skip to main content
gl.mix

gl.mix

این دلاویزترین حرف جهان را همه وقت / نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو / «دوستم داری؟» را از من بسیار بپرس / «دوستت دارم» را با من بسیار بگو