حاجی زاده
حاجی زاده

حاجی زاده

روان خوانی ۰۲:۴۶
۲۰ بازدید ۸ ساعت پیش
آموزش حروف شبیه به هم ۰۲:۰۷
۲۶ بازدید دیروز
آموزش دیکته ۰۲:۱۰
۴۵ بازدید ۳ روز پیش
آموزش خواندن و نوشتن ۰۲:۳۴
۴۲ بازدید ۳ روز پیش
آموزش جمله سازی ۰۳:۱۱
۳۹ بازدید ۳ روز پیش
آموزش دیکته ۰۲:۰۵
۲۸ بازدید ۳ روز پیش
روان خوانی ۰۴:۳۲
۳۹ بازدید ۵ روز پیش
روان خوانی ۰۳:۳۳
۳۹ بازدید ۵ روز پیش
روان خوانی ۰۱:۵۷
۳۶ بازدید ۵ روز پیش
روان خوانی ۰۲:۴۷
۳۲ بازدید ۶ روز پیش
آموزش روان خوانی ۰۲:۴۷
۵۱ بازدید ۷ روز پیش
آموزش ریاضی ۰۳:۰۷
۳۹ بازدید ۱۲ روز پیش
آموزش مفاهیم پایه ریاضی ۰۲:۰۱
۲۸ بازدید ۱۲ روز پیش
آموزش مفاهیم پایه ریاضی ۰۰:۴۹
۴۹ بازدید ۱۲ روز پیش
آموزش مفاهیم ریاضی ۰۱:۲۴
۳۵ بازدید ۱۳ روز پیش
آموزش روان خوانی ۰۲:۱۹
۳۱ بازدید ۱۳ روز پیش
آموزش ریاضی ۰۲:۰۳
۲۸ بازدید ۱۳ روز پیش
آموزش ریاضی ۰۳:۱۰
۴۵ بازدید ۱۳ روز پیش
آموزش ریاضی ۰۲:۲۸
۴۲ بازدید ۱۳ روز پیش
آموزش دیکته ۰۲:۰۰
۵۹ بازدید ۱۴ روز پیش
آموزش ریاضی ۰۲:۱۳
۴۵ بازدید ۱۴ روز پیش
آموزش دیکته ۰۳:۵۹
۴۲ بازدید ۱۴ روز پیش
آموزش دیکته ۰۴:۰۲
۵۰ بازدید ۱۴ روز پیش
آموزش خواندن ۰۴:۲۲
۵۴ بازدید ۱۴ روز پیش
آموزش ریاضی ۰۱:۴۵
۵۰ بازدید ۱۴ روز پیش
آموزش خواندن و صدا کشی ۰۲:۱۷
۴۹ بازدید ۱۴ روز پیش
آموزش ریاضی ۰۲:۱۶
۶۷ بازدید ۱۴ روز پیش
آموزش ریاضی ۰۲:۴۱
۶۰ بازدید ۱۴ روز پیش
روان خوانی ۰۲:۵۹
۶۹ بازدید ۱۴ روز پیش
آموزش مفهوم باز و بسته ۰۰:۳۶
۵۴ بازدید ۱۵ روز پیش