j.k.swifty.army
j.k.swifty.army

j.k.swifty.army

تیزر ایو ۰۱:۰۰
۶ ماه پیش
تیزر جدید ایو ۰۰:۲۶
میکس جی جی حدید ۰۰:۴۳
بلا حدید،جی جی  حدید ۰۰:۰۷
ادیت شرلوک هلمز ۰۰:۱۲
ادیت تیلور سویفت هات ۰۰:۰۷
فمنیست چیه؟ ۰۰:۲۸
۷ ماه پیش
میکس مو از تهیونگ ۰۰:۱۷
میکس شوگا+ج چ ارمی ۰۰:۱۲
میکس هات جانکوک کپ ۰۰:۱۵
یه سوال ۰۱:۰۰
۸ ماه پیش
تیلور سویفت ۰۰:۴۶
۸ ماه پیش
jisoo mix,میکس جیسو ۰۰:۱۰
دراکو مالفوی ۰۰:۳۲
۹ ماه پیش
دراکو مالفوی میکس ۰۰:۱۳
slytherin remix ۰۰:۱۳
۹ ماه پیش
Taylor swift AMA performance ۱۱:۴۰
taylor swift mix ۰۰:۴۶
۹ ماه پیش
BTS THAEHYUNG ۰۰:۱۳
۹ ماه پیش
jungkook soper:) ۰۰:۱۵
۹ ماه پیش
BTS,V ۰۰:۱۲
۹ ماه پیش
♡BTS♡V ۰۰:۱۳
۹ ماه پیش
bts funny ۰۰:۱۴
۹ ماه پیش
bts-kook ۰۰:۱۴
۹ ماه پیش
taylor swift mix ۰۰:۳۱
۹ ماه پیش
taylor swift:READY FOT IT ۰۳:۳۱
END GAME MUSIC VIDEO,TAYLOR SWIFT ۰۴:۱۱