کیمیا فکر بزرگ

کیمیا فکر بزرگ

جین جیکوبز (۱۹۱۹-۲۰۰۶) – Jane Jacobs ۰۱:۱۵
۲۷۶ بازدید ۲ سال پیش
توسعه پایدار شهری | کیمیا فکر بزرگ ۰۹:۵۹
رشد هوشمند شهری | کیمیا فکر بزرگ ۱۱:۳۶
۱۰۹ بازدید ۲ سال پیش
کتاب جعبه ابزار کارآفرینی ۰۲:۴۰
۳۵ بازدید ۲ سال پیش
استراتژی یادگیری موفق برای کارآفرینان ۳۴:۰۴
کیمیافکر بزرگ ۰۲:۴۴
۴۷ بازدید ۴ سال پیش