رضا طاهری بشار
رضا طاهری بشار

رضا طاهری بشار

نقد مخرب ۲ ۰۱:۳۹
۳ ماه پیش
باطل اباطیل ۰۱:۵۶
۳ ماه پیش
در باب وجود ۰۲:۳۹
۳ ماه پیش
شب شاهنامه ۰۶:۳۲
۳ ماه پیش
اجرا:غزلی از مولوی ۰۳:۵۲
دعوای سعدی و مولوی ۰۵:۴۸
قصیده خاقانی ۰۴:۳۶
۳ ماه پیش
درباره ۰۴:۴۹
۳ ماه پیش
و حسرتی...احمد شاملو ۰۵:۰۸
و حسرتی...احمد شاملو ۰۵:۰۸
آیا مولوی شجاع بود؟ ۰۵:۲۳
نقد مخرب ۳ ۰۲:۴۶
۳ ماه پیش
بودن یا نبودن ۲ ۰۲:۵۱
بودن یا نبودن ۰۲:۴۵
نقد مخرب ۱ ۰۱:۱۵
۳ ماه پیش
در باب وجود ۰۲:۳۹
۳ ماه پیش