دکتر رضا فعال

دکتر رضا فعال

پاییز ۰۲:۴۰
پارسال
تعاریف طب کودکان ۰۸:۴۸
تجهیزات  بخش نوزادان ۱۵:۴۰
خفگی نوزادی(آسفیکسی) ۱۷:۴۹
زردی نوزادی(بخش دوم) ۲۴:۲۲
زردی نوزادی(بخش اول) ۱۸:۲۴
عفونتهای نوزادی ۲۲:۳۳
صدمات حین زایمان ۱۹:۴۲
یکی بود یکی نبود ۰۴:۱۸
مشکلات تنفسی نوزادان ۱۳:۵۰
گذر از جنین به نوزاد ۱۲:۵۴
NIDCAP ۱۵:۵۷
۲ سال پیش
مراقبت از نوزاد نارس ۱۸:۵۳
تقسیم بندی نوزادان ۱۴:۳۶