Skip to main content
RoyaMix

RoyaMix

خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت ... _ هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبم خود خودت را یادت را اسمت را اما … فقط قلبم پر شد از خط خطی های عاشقانه ! ---- واقعیت این است که معشوق هرکسی که باشد، آزرده‌ات خواهد کرد فقط باید کسی را پیدا کنی که ارزش تحمل این رنج را داشته باشد