Skip to main content
خدایا...   ازتجربه تنهاییت برایم بگو این روزهاسر تا پا گوشم.

خدایا... ازتجربه تنهاییت برایم بگو این روزهاسر تا پا گوشم.

خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت

تنهایی ...
00:04
تنهایی ...
۵ ماه پیش