فرشته فرهادی

فرشته فرهادی

کشیدن قلاده توسط سگ ۱۴:۵۵
۵۹۱ بازدید پارسال
تغییر غذای سگ ۰۶:۴۰
۲۱۵ بازدید پارسال
برس کشی سگ ۰۴:۱۵
۱۱۴ بازدید پارسال
آموزش بازی با سگ خانگی ۰۴:۲۵
۲,۶۹۵ بازدید پارسال
آموزش محل دستشویی به سگ ۱۷:۲۲
۵,۰۹۱ بازدید پارسال