Skip to main content
selenam.b

selenam.b

*||سخت است یکرنگ ماندن در دنیایی که مردمش برای پررنگ شدن حاضرند هزاررنگ باشند||* ~~~ *تو تویی؟!* مترجم و گرد اور: امیر رضا آرمیون♡‍

♡لبخند خدا
00:00
♡لبخند خدا
۷ ماه پیش

♡کیفیت
00:01
♡کیفیت
۷ ماه پیش

♡شرط عشق
00:00
♡شرط عشق
۷ ماه پیش

♡کار تیمی!
00:01
♡کار تیمی!
۷ ماه پیش

♡تاثیر
00:01
♡تاثیر
۷ ماه پیش

♡صورت حساب
00:00
♡صورت حساب
۷ ماه پیش

♡قدرت بخشش
00:00
♡قدرت بخشش
۷ ماه پیش

♡همه مهمند
00:01
♡همه مهمند
۷ ماه پیش

♡مادر
00:00
♡مادر
۷ ماه پیش