Skip to main content
selenam.b

selenam.b

*||سخت است یکرنگ ماندن در دنیایی که مردمش برای پررنگ شدن حاضرند هزاررنگ باشند||* ~~~ *تو تویی؟!* مترجم و گرد اور: امیر رضا آرمیون♡‍

♡لبخند خدا
00:00
♡لبخند خدا
۱۰ ماه پیش

♡کیفیت
00:01
♡کیفیت
۱۰ ماه پیش

♡ناامید نشو!
00:01
♡ناامید نشو!
۱۰ ماه پیش

♡پسر فداکار
00:00
♡پسر فداکار
۱۰ ماه پیش

♡شرط عشق
00:00
♡شرط عشق
۱۰ ماه پیش
♡اهداف پوچ!
00:01
♡اهداف پوچ!
۱۰ ماه پیش

♡چاره گر باش
00:01
♡چاره گر باش
۱۰ ماه پیش

♡مشتری فقیر
00:01
♡مشتری فقیر
۱۰ ماه پیش

♡بیست دلاری
00:00
♡بیست دلاری
۱۰ ماه پیش

♡کار تیمی!
00:01
♡کار تیمی!
۱۰ ماه پیش

♡خداییِ خدا
00:00
♡خداییِ خدا
۱۰ ماه پیش

♡تاثیر
00:01
♡تاثیر
۱۰ ماه پیش

♡فقط یک ساعت
00:01
♡فقط یک ساعت
۱۰ ماه پیش

♡صورت حساب
00:00
♡صورت حساب
۱۰ ماه پیش

♡او غریب است
00:00
♡او غریب است
۱۰ ماه پیش

♡قدرت بخشش
00:00
♡قدرت بخشش
۱۰ ماه پیش

♡همه مهمند
00:01
♡همه مهمند
۱۰ ماه پیش

♡دوستت دارم
00:01
♡دوستت دارم
۱۰ ماه پیش

♡مادر
00:00
♡مادر
۱۰ ماه پیش