Skip to main content
shirin

shirin

...بیخیال قضاوت ها... این مردم درچیستی زندگی خودشان هم مانده اند اگر به حرف اینها اهمیت بدهی هرکس برایت حکمی صادر میکند ...گوشهایت را بگیر...توی لاک خودت بمان......و برای خودت زندگی کن...