اموزش علوم غریبه-سوال و جواب از استاد ۰۲:۳۵
چند مثال واقعی از کاربرد علوم غریبه ۰۵:۲۱
مثالی از علم سیمیا علوم غریبه ۰۴:۴۳
۲۴۸ بازدید ۲ ماه پیش
شهادت سردار  حاج قاسم سلیمانی ۰۱:۰۱
۱۰۶,۸۲۴ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش علوم غریبه قسمت دهم ۴۶:۳۰
۶۳۱ بازدید ۸ ماه پیش
اموزش علوم غریبه قسمت نهم ۱:۱۰:۴۸
۱,۵۲۶ بازدید ۸ ماه پیش
اموزش علوم غریبه قسمت هشتم ۲۶:۵۲
۴۲۵ بازدید ۸ ماه پیش
اموزش کامل علوم غریبه قسمت هفتم ۱:۰۷:۲۲
۴۲۶ بازدید ۸ ماه پیش
اموزش علوم غریبه قسمت ششم ۴۴:۱۹
۶۳۸ بازدید ۸ ماه پیش
اموزش کامل علوم غریبه قسمت پنجم ۴۶:۵۹
۳۸۶ بازدید ۸ ماه پیش
اموزش علوم غریبه قسمت چهارم ۲۰:۱۸
۵۱۸ بازدید ۸ ماه پیش
اموزش علوم غریبه قسمت سوم ۱:۰۰:۰۵
۹۶۱ بازدید ۸ ماه پیش
اموزش کامل علوم غریبه قسمت دوم ۵۵:۴۷
۱,۶۷۰ بازدید ۸ ماه پیش
اموزش کامل علوم غریبه قسمت اول ۲۰:۵۹
۶۴۶ بازدید ۸ ماه پیش