نرم افزاری سیناپردازش
نرم افزاری سیناپردازش

نرم افزاری سیناپردازش

گزارش موجودی انبار ۰۰:۵۶
ثبت ورودی انبار ۰۱:۰۰
گزارش از قبض ها ۰۰:۵۸
ثبت قبض ۰۱:۴۱
۹ ماه پیش
ثبت تعرفه  خدمات ۰۰:۳۳
ثبت گروه پزشکان ۰۰:۲۹
ثبت بیماران ۰۱:۳۸
۹ ماه پیش
معرفی نرم افزار مطب ۰۱:۲۹
صدور پیش فاکتور ۰۱:۳۰
فاکتور ساده نهایی ۰۰:۴۶
صدور فاکتور فروش ۰۱:۰۹
روش صدور فاکتور خرید ۰۱:۲۲
ثبت اطلاعات کالاها ۰۰:۴۷
ثبت اطلاعات اولیه ۰۱:۰۴
گزارش کارتابل ۰۱:۰۲
بررسی کارتابل ۰۱:۳۷
بررسی تنظیمات ۰۱:۱۷
پیش گزیده ها ۰۱:۴۹
۹ ماه پیش
ثبت پوشه و پرونده ۰۲:۱۸
نحوه دریافت گزارش ۰۱:۵۲
ثبت نامه داخلی ۰۲:۵۰
ثبت نامه صادره ۰۴:۴۶
ثبت نامه های وارده ۰۴:۴۱
بایگانی فایلها ۰۲:۵۶
اسامی امضاء کنندگان ۰۰:۵۰
روزنامه ماهیانه ۰۰:۴۴
کدینگ حسابداری ۰۱:۱۳
لیست اسناد حسابداری ۰۱:۰۴
مرور حساب ها ۰۱:۱۳
۹ ماه پیش
انتقال کد در سند ۰۰:۴۸
تراز کدهای دلخواه ۰۱:۰۷
دفاتر حسابداری ۰۱:۰۵
دفتر روزنامه ۰۱:۰۱
۹ ماه پیش
دفتر کل ماهیانه ۰۱:۰۵
تعریف گروه کدها ۰۱:۰۱
ارسال پیامک زماندار ۰۳:۱۱
ثبت لیست بیمه ۰۲:۲۷
ثبت درخواست خرید ۰۲:۵۳