Skip to main content
۵۷ بازدید

نابرابری اطلاعات در غرب و جهان اسلام (1از3)

دکتر غفور شیخی
دکتر غفور شیخی
منتشر شده در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۷

نابرابری اطلاعات در غرب و جهان اسلام (1از3)
برنامه تروسکه، سحر کوردی، مرداد1397. کلاشی فرد و غفور شیخی
5پرسش در حوزه بحث مهم اند:
1-چه نوع اطلاعاتی مدنظرمونه؟
2-با کدام ابزار و وسایل تولید و انتقال اطلاعات؟
3- با چه مقدار هزینه و اعتبارات و بودجه برای این حوزه؟
4- توسطه چه کسی یا کسانی اطلاعات تولید و نشر و... می شود؟
5- هدف یا اهداف این جریان اطلاعات چیه و که چی؟
در پاسخ این 5پرسش جهان غرب تمام انواع اطلاعات برایش مهم است و از تمام ابزارها با هزینه ی کلان توسط متخصصان و خبره ها جهت تاثیرگذاری و... بهره می گیرد و جهان اسلام در بخش تولید ضعیف و در بخش بازنشر متوسط و تاحدودی قابل قبول عمل می کند.
ادامه بحث و جزئیات و آمار و ارقام در فیلم، مشخص و منبع آمار، تحقیق دانشگاه برکلی 2003 است.