در حال بارگذاری ویدیو ...

طراحی کامل سقف تیرچه و بلوک

موسی
موسی

طراحی کامل سقف تیرچه بلوک با با مشخصات زیر در زمانی حدود 2 دقیقه با نرم افزار سازه سقف

بار مرده وارده بر سقف 550 کیلو گرم بر متر مربع

بار زنده وارده بر سقف 200 کیلو گرم بر متر مربع

مقاومت بتن سقف 200 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع

تنش تسلیم مبلگرد تیرچه 3000 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع

1- دهانه تیرچه 7 متری

2- دهانه تیرچه 6 متری

3- دهانه تیرچه 5 متری با بارزنده 200 کیلو گرم بر متر مربع

4 - دهانه تیرچه 5 متری با بارزنده 300 کیلو گرم بر متر مربع

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال