در حال بارگذاری ویدیو ...

میتیلز قسمت 40

۲۰ بازدید
۳ نظر گزارش تخلف
Armita-m
Armita-m

لوکاس: دلت میخواد گردنتو بشکنمممم
دنیرا: ارهههههه بیاااا بشکنننننننن
سلتی: یکم یواش…
لوکاس: مثل اینکه خیلیییییی دلتتتتت میخواددددد گردنتووووو ببببشکنممممم
دنیرا: دستتتتت به منننن بزنییییی کشتمتتتتتت
سلتی: -_-
رینو سارادورا و بورتون با عجله اومدن پیش سلتی
رینو: چه خبره؟
سارادورا: کی کیو کشت؟
بورتون: کی بیشتر کتک خوردددد؟
سلتی: 1 طولانیه
2 کسی نمرده
3 هیچکس حتی نزدیک هیچکس نشد ولی موزالی و لوکاس کتک خوردن
بورتون سارادورا و رینو داد زدن: از کیییییی؟؟؟؟؟
سلتی: دنیرا
بورتون: دنیرا کیه؟
سلتی: مامور ویژه سلطنتی
رینو: اووووووووووووو
سارادورا: اینجا چیکار داره؟
رینو: اون مهم نی این مهمه که…
به دنیرا نگاه کرد و ادامه داد: خیلی خوشگله
سلتی: خاک تو سرت
دنیرا: بیااااا دیگهههه کوچولوووو میترسی بزنم سوسکککک شی؟
لوکاس : دیگه عصبانی شدمممممممم
لوکاس اومد دنیرا رو بزنه که سلتی زیر پایی انداخت
دنیرا: افرین خوب کردی
سلتی: از رو حرص نبود، گوشم سوت کشید اینهمه جیغ جیغ کردین
دنیرا: من جیغغغ جیغغغغغ کردممممم!!!!!
سلتی: الان داری جیغ میزنی
دنیرا: تنت میخارههههه هااااااا
سلتی: اخ اخ زدی رو هدف این پشتم خیلی میخاره دنبال یکی میگشتم بخارونتش
دنیرا: من تسلیمم کم اوردم
رینو: میخوای کمک کنم؟
دنیرا: غلط کردییییییییی
رینو: اوه اوه… من غلط بکنم بخوام به شما کمک کنم
دنیرا: چیییییییییییی داری میگی من یه چیزیمممم میشههههههه
رینو: نه من غلط کردم
دنیرا: دارییی میگی از مننننن میترسیییییی
رینو: خدا شاهده که غلط کردم
دنیرا: خیلی خب باشه تو غلط کردی
رینو : هه هه خودت غلط کردی
دنیرا: چییییییییی
اینو گفت و با یه حرکت رینو رو به دو قسمت مساوی تقسیم کرد
سلتی: دلم خنک شد
لوکاس هنوز رو زمین بود
سلتی: فکر کنم مرده…
همه بالا سر لوکاس جمع شدن
سارادورا: اره…
بورتون: اما قلبش میزنه…
سلتی: زیاد به خودتون فشار نیارین خوابیده
دنیرا: چییییییییی چطور میتونه وقتی دارم داد میزنم بخوابهههههه
سلتی: در هر شرایطی میخوابه
دنیرا: چیییییییی نبا…
لوکاس: ای کوفتتتتتتتتتتت
دنیرر: چییییییییییی
لوکاس: کوفتتتتتت بعد ازچند ساعت سرپا بودن اومدم یکم بخوابم خیر سرمممممم
دنیرا: چییییییییییی
لوکاس: خفه خون میگیری یا …
دنیرا: من تسلیمم گلوم گرفت از بس داد زدم
لوکاس: افرین
دنیرا: چییییییی

نظرات (۳)