Skip to main content
۱۱ بازدید

  • ♠ ᴊᴏᴋᴇʀ
  • ♡R♡(بسته شد)
  • Bianka DiAngelo(بسته شد)
  • トラブルガール (به دلیل مدارس خیلی خیلی کم میام)
  • ☁will cipher☁

تست هوش

Vampire( به علت امدن  مدرسه کمتر میام) ❤
Vampire( به علت امدن مدرسه کمتر میام) ❤
منتشر شده در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

این 2 امتیاز داره
هر کی جمع امتیازات زیر 7 باشه حذف میشه
مشکل عکس چیه
http://uupload.ir/files/4ybh_16301053.jpeg