Skip to main content
کاله
۵۹ بازدید

بایدها و نبایدهای تشویق و تنبیه در کودکان

پروانه برزویی
پروانه برزویی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹

بایدها و نبایدهای تشویق و تنبیه کودکان ( ۱ )

ما با تشویق کودکانمان می توانیم احتمال انجام یا افزایش رفتار درست را در او افزایش دهیم و با تنبیه احتمال کاهش رفتار غلط را در او کاهش دهیم. اما این انتظارات ما همیشه درست از آب در نمی آیند.