در حال بارگذاری ویدیو ...

Najwa Farouk - Mawjou3 galbi (Cover)نجوى فاروق - موجوع قلبی سیف عامر - موجوع قلبی بالکلمات

۰ نظر گزارش تخلف
Fairytale
Fairytale

اغنیة موجوع قلبی بصوت رائع
اغنیة موجوع قلبی
موجوع قلبی, , والتعب بیه
من اباوع على روحی, , ینکسر قلبی علیه
تعبان وجهی, , وعیونی قهرتنی
دنیا شلت حال حالی, , وبحیاتی کرهتنی
کرهت الحب, , ماریده دمرنی
طیب انی وادری طیب, , لهالحال وصلنی
موجوع قلبی, , والتعب بیه
من اباوع على روحی, , ینکسر قلبی علیه
کل یوم صدمه اقوى من اللی قبلها
انی واصل بالشداید شده محد واصل الها
محد وقفلی من کنت محتاج وقفه
الصلابه

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

Najwa Farouk - Mawjou3 galbi (Cover)نجوى فاروق - موجوع قلبی سیف عامر - موجوع قلبی بالکلمات

۲ لایک
۰ نظر

اغنیة موجوع قلبی بصوت رائع
اغنیة موجوع قلبی
موجوع قلبی, , والتعب بیه
من اباوع على روحی, , ینکسر قلبی علیه
تعبان وجهی, , وعیونی قهرتنی
دنیا شلت حال حالی, , وبحیاتی کرهتنی
کرهت الحب, , ماریده دمرنی
طیب انی وادری طیب, , لهالحال وصلنی
موجوع قلبی, , والتعب بیه
من اباوع على روحی, , ینکسر قلبی علیه
کل یوم صدمه اقوى من اللی قبلها
انی واصل بالشداید شده محد واصل الها
محد وقفلی من کنت محتاج وقفه
الصلابه