Skip to main content
بلک میرور
۱۴۰ بازدید

  • Ares-
  • ëĺìñä_èxø _Ľ
  • BARAN■exo.we.are.one
  • .
  • بسته شد

کسی هست ؟

که بودنش بدتر از نبودنش باشه؟
کسی هست که با گریه بخوابه با گریه پاشه ؟
کسی هست شبا دلش بخواد بارون بگیره
کسی هست دلش بخواد هر روز بمیره؟
کسی هست میخوام حسش کنم تنهایی نبودم
کسی هست حس کنم آواره تو دنیا نبودم؟
من از گوشای خسته من از فریادهای سرد میگم
من از چشمای خیس از اشک از درد میگم...
کسی هست که بگه حل میشه فردا؟
بگه حل میشه مشکلها و دردا؟
یکی چیزی بگه امشب دیگه چیزی نمیگم!
منو آروم کنین امشب دیگه چیزی نمیگم!گزارش تخلف