در حال بارگذاری ویدیو ...

استاد محمدرضا شجریان فقید و گروه آوا، سرو چمان در دستگاه ماهور

عباس
عباس

سَرو چمانِ من چرا؟!
میل چمن نمیکُنــد؟؟ هــمدم گُل نمیشــود..
یاد سَمن نمیکند!!
دل به اُمید وَصل تو…
همدم جان نمیشــود…!
جان به هوای کوی تــو!
خدمت تَن نمیکُنـد…
با همه عطر دامنت آیدم از صبا، عَجب!!
کز گُذرِ تو، خاک را!!
مُشـک ختن نمیکُــند…
تــا دل هـــرزه گَرد، من… رفت به چین زُلف تــو…
زان سفـــر دراز، خود!!
عَزم وطن نمیکُند…
ساقی سیـم، ساق من!!
گَر همه درد میدهـد…
کیست که تَن چو، جام مِی؟!
جُمله دهن نمیکند..
سَرو چمانِ من چرا؟!
میل چمن نمیکُند؟؟ هــمدم گُل نمیشود؟؟
یاد سَمن نمیکنـد….!!

نظرات (۲)

Loading...

توضیحات

استاد محمدرضا شجریان فقید و گروه آوا، سرو چمان در دستگاه ماهور

۵ لایک
۲ نظر

سَرو چمانِ من چرا؟!
میل چمن نمیکُنــد؟؟ هــمدم گُل نمیشــود..
یاد سَمن نمیکند!!
دل به اُمید وَصل تو…
همدم جان نمیشــود…!
جان به هوای کوی تــو!
خدمت تَن نمیکُنـد…
با همه عطر دامنت آیدم از صبا، عَجب!!
کز گُذرِ تو، خاک را!!
مُشـک ختن نمیکُــند…
تــا دل هـــرزه گَرد، من… رفت به چین زُلف تــو…
زان سفـــر دراز، خود!!
عَزم وطن نمیکُند…
ساقی سیـم، ساق من!!
گَر همه درد میدهـد…
کیست که تَن چو، جام مِی؟!
جُمله دهن نمیکند..
سَرو چمانِ من چرا؟!
میل چمن نمیکُند؟؟ هــمدم گُل نمیشود؟؟
یاد سَمن نمیکنـد….!!

موسیقی و هنر