Skip to main content
علی بابا
۳۹ بازدید

تولید علم در ایران 1 از 3 شبکه سحر کوردی، نوامبر 2019. غفور شیخی. تهران

دکتر غفور شیخی
دکتر غفور شیخی
منتشر شده در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸

1-رشد کمّی تولید علم ایران در دو دهه اخیر، خوب و بالا بوده.
2-توسعه کیفی تولید علم ایران، ضعیف و پایین است
3- هرم تولید علم در ایران، واژگون است.علوم پایه و مهندسی و شیمی بیشترین میزان تولید علم را دارند و علوم اجتماعی و انسانی همچنان نامطلوب
4- بودجه تحقیقاتی و آموزشی کشور متناسب با رشد تولید علم نیست و بسیار کمتر است