در حال بارگذاری ویدیو ...

هاکیو (آبشار سرنوشت) - ویژه برنامه فصل دوم دربرابر نمرات مردودی ترجمه فارسی

AnimeTornado
AnimeTornado

#آبشار سرنوشت #هایکیو #انیمه #انیمه هایکیو #ورزشی #والیبال #توپ #تور #کلاغ #روباه #گربه #عقاب #کاراسنو #آئوباجوسای #سیجو #شیراتوریزاوا #نکوما #ایناریزاکی #سرنوشت #آبشار #هیناتا #شویو #هیناتا شویو #کاگیاما #توبیو #کاگیاما توبیو #سوگاوارا #ساوامورا #دایچی #تاناکا #نیشینویا #نویا #داته کو #داته تک #اویکاوا تورو #اویکاوا #کیندایچی #ایوایزومی #هایبا #لیو #کورو #کنما #کوزومه #کوزومه کنما #یاکو #آئونه #اوشیجیما #اوشیواکا #واکاتوشی #تندو #سمی #شیرابو #کیوکو #شیمیزو #میچی#یاچی #ورزشگاه #ورزش #ساعد #بازو #ایناریزکی #کیتا #سونا #سونا رینتارو #رینتارو #میا #دوقلو ها #میا آتسمو #سمو #سامو #میا اُسامو #اسامو #آکاگی #لیبرو #مدافع وسط #آبشار زن #سرعتی زن #فوکوروداتی #ایتاچیاما #آکاشی #بوکتو

نظرات (۴)

Loading...

توضیحات

هاکیو (آبشار سرنوشت) - ویژه برنامه فصل دوم دربرابر نمرات مردودی ترجمه فارسی

۱۰ لایک
۴ نظر

#آبشار سرنوشت #هایکیو #انیمه #انیمه هایکیو #ورزشی #والیبال #توپ #تور #کلاغ #روباه #گربه #عقاب #کاراسنو #آئوباجوسای #سیجو #شیراتوریزاوا #نکوما #ایناریزاکی #سرنوشت #آبشار #هیناتا #شویو #هیناتا شویو #کاگیاما #توبیو #کاگیاما توبیو #سوگاوارا #ساوامورا #دایچی #تاناکا #نیشینویا #نویا #داته کو #داته تک #اویکاوا تورو #اویکاوا #کیندایچی #ایوایزومی #هایبا #لیو #کورو #کنما #کوزومه #کوزومه کنما #یاکو #آئونه #اوشیجیما #اوشیواکا #واکاتوشی #تندو #سمی #شیرابو #کیوکو #شیمیزو #میچی#یاچی #ورزشگاه #ورزش #ساعد #بازو #ایناریزکی #کیتا #سونا #سونا رینتارو #رینتارو #میا #دوقلو ها #میا آتسمو #سمو #سامو #میا اُسامو #اسامو #آکاگی #لیبرو #مدافع وسط #آبشار زن #سرعتی زن #فوکوروداتی #ایتاچیاما #آکاشی #بوکتو