Skip to main content
کرفس
۵۵ بازدید

  • ♠️♥️JOKER♦️♣️
  • nanai
  • Yasaman
  • سارینا فوجی
  • WoLf

متن داخل توضیحات واقعا منو تحت تاثیر قرار داد(کپی کنید لطفا)

♠️♥️JOKER♦️♣️
♠️♥️JOKER♦️♣️
منتشر شده در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

منم کپی کردم


من ایرانی
نیستم
چون بجای
درود
میگویم سلام و بجای بدرود
میگوییم
خداحافظ
*****
من
ایرانی
نیستم چون روز کوروش بزرگ
را
نمیدانم (7 آبان ) چون این روز
فقط در
تقویم کشور من ثبت نشده
است
*****
من ایرانی
نیستم
چون عربها
به من آموختند به خوراک
بگوییم
غذا،در حالی ک خودشان به
ادرار شتر
میگویند غذا و من هم
تکرار
میکنم
*****
من
ایرانی
نیستم چون عربها به من
آموختند
برای شمارش خودمان بجای
تن از نفر
استفاده کنیم که واحد
شمارش
حیوانات است
*****
من
ایرانی
نیستم چون عربها به من
آموختند
که بجای گفتن واق واق سگ
بگوییم
پارس که نام وطنمان است
*****
من ایرانی
نیستم
چون عرب
ها به من آموختن دیوث یک
صفت زشت
است, در حالیکه نام یکی از
سرداران
ایرانی بوده که درحمله
اعراب به
ایران تعداد زیادی از
سربازان
عرب را به هلاکت رسانده
است
***

من
ایرانی
نیستم چون
اعراب بمن آموختند
بگویبم
شاهنامه آخرش خوش است چون
در آخر
شاهنامه ایرانیان از اعراب
شکست
میخورند
*****
من
ایرانی
نیستم چون بجای نشر و کپی
این مطلب
بیخیال از کنار آن گذر
میکنم
عاشق این متنم...


زمانی که عرب ملخ میخورد .... کورش به هرکس به اندازه خانواده اش گندم میداد ... ( یعنی عدالت )


❤❤❤❤❤❤
زمانی که عرب در بیابان بز میچراند.... کورش نیمی از دنیا راگرفت....( یعنی حکومت )

❤❤❤❤❤❤
زمانی که عرب دختر را ننگ میدانس .... کورش به بانوی ایرانى احترام میگذاشت ....
( یعنی مردم پرستی )

❤❤❤❤❤❤
زمانی که عرب را " ام جهل" میخوادند ....
شاه کشور من اولین منشور حقوق بشررا نوشت..!!
( یعنی هنر )


❤❤❤❤❤❤
زمانی که عرب چوب میپرستید ... کورش نیمی از دنیارا یکتا پرست کرد ... ( یعنی وحدت )

❤❤❤❤❤❤
زمانی که عرب دخترش را زنده در گور میکرد .....
کورش بزرگ برای دختران پارس دانشگاه ساخت..!!!!!
( یعنی عشق )

❤❤❤❤❤❤
زمانی که عرب در چادر بود ... کشور من تخت جمشید و پاسارگاد داشت..!! ( یعنی عظمت )