Skip to main content
۳,۱۴۳ بازدید

  • گل یخی❄
  • sara

تمرین ورزشی - 5 مرحله برای کاهش درد مچ پا

Klipix | کلیپیکس
Klipix | کلیپیکس
منتشر شده در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

آسیب دیدگی هر یک از استخوان ها، رباط ها یا تاندون ها در محل مچ پا می تواند باعث درد مچ پا شود. یکی رایج ترین علت درد مچ پا پیچ خوردن است که در مواردی که مفصل مچ پا تحت فشار زیاد در نتیجه چرخش یا خم شدن قرار گیرد، مشاهده می شود