Skip to main content
کرفس
۳۲۱ بازدید

  • sasuke7
  • ارمغان ... E(من رفتم بای)
  • It is me
  • .
  • ......
  • اکبر علی نیا

ایران بزرگ

اکبر علی نیا
اکبر علی نیا
منتشر شده در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۴

فیلم قدیمی از معرفی قابلیت های مختلف ایران مربوط به دهه های 60 و 70 شمسی در ضمن از کیفیت بد فیلم معذرت می خواهم.