Skip to main content
تک بلیط
۷۸ بازدید

وقتی هیچ هدف و هویتی تو زندگیت نداری...

دکتر حسام فیروزی
کانال تایید شده دکتر حسام فیروزی
منتشر شده در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۷

این انیمیشن به خوبی نشان دهنده نبود هویت و در پس آن عدم چشم انداز است که همه اینها ریشه در عزت نفس فرد دارد .
عزت نفس که ساختارش با آجرهای احساس ارزشمندی شکل می گیرد خود از موادی بوجود می آید که احترام نامیده میشود .
اجزای تشکیل دهنده همه اینها «حق انتخاب» است.