Skip to main content
زولا
۳۲ بازدید

  • Mehdi
  • بسته شد
  • ✫мᴇнι✎
  • 나는 항상 네 편이다▪》BTS~OT7▪》
  • بسته شد

فیک اگه بابام بفهمه _ پارت هفتاد و هفت

رپمان صداشو صاف کرد و گفت: عصر بخیر.‌من دوست صمیمی داماد هستم. صدام میکنن رپمانستر.....چیزی هست که میخوام بهتون بگم....
جیمین دستای مین هیوری رو ول کرد و با وحشت به رپمان نگاه کرد. اون میخواست چیکار کنه؟
رپمان: من واقعا متاسفم که اینقدر دیر اینو بهتون میگم.. ولی انسانیتم اجازه نمیده که اینو ازتون مخفی کنم.....
نفسشو هوف کرد.
جیمین با خودش: فااااک یوقت نگه من گیم ابرومو ببره! یوقت نگه از من حاملس! یوقت ازین کسخل بازیا در نیارههههه
رپمان گفت: من یه چیزی دیدم....یه جیزی که......عاه واقعا نمیتونم راجبش صحبت کنم.
به جمعیت خیره شد و خیلی جدی گفت: تو مشروبا شاشیدن!
جمعیت هنگ کرد.
جیمین با خودش: چییییی؟
همه با چشمای گرد شده به لیوانای مشروبشون خیره شدن. بابای جیمین و هیوری کپ کرده بودن. بچه هاهم همینطور.
رپمان: من داشتم میرفتم دستشویی هتل. مسیر رو اشتباه رفتم و از جلوی اشپزخونه رد شدم. شنیدم که میگن این شرابای سفیدی که دستتونه مقدارش کمه و..... ای کاش هرگز اون صحنه خشن رو نمیدیدم. تو تک تک بطری ها شاشیدن!
همه جا خوردن و ترسیدن.
رپمان: و این تازه اولشه! غذای امشب استیک کوسه س درسته؟ اون یه کوسه مریضه! اگه اون غذا رو بخورین دچار مسمومیت میشین و بعد سه روز و ۸ ساعت ، میمیرین.
همه وحشت زده به هم دیگه نگاه میکردن و حرف میزدن.
رپمان: من یک دکتر تغذیه ام! به من اعتماد کنید! این هتل مقصره! من اجازه نمیدم عروسی بهترین رفیقم تو همچین هتلی باشه! و از همین تریبون عروسی رو کنسل اعلام میکنم! صلوات ختم کنید!
بابای جیمین با عصبانیت گارسون رو صدا زد و توضیح خواست. همه چی تو سالن بهم ریخت و همه اشفته شدن. مین هیوری با عصبانیت و حرص از صحنه پایین اومد و رفت طرف پدرش.
دسته گلش رو پرت کرد و گفت: من دو گیلاس ازون مشروبای لعنتی خوردم بابا ازت متنفرم! گند خورد تو عروسیم!
بعد هم گریه کنان از سالن دوید بیرون. رپمان با خنده محوی رفت سمت جیمین و بچه ها هم همه با دهن باز اومدن پیششون.
جیمین: توی دیوث....
دست کرد تو موهاش و ادامه داد: واای باورم نمیشه! شاشیدن به شامپاین ها به درک! تو شاشیدی به عروسیم!
رپمان قیافه حق به جانبی گرفت و گفت: هاهاها! الکی نیست که بهم میگن مانستر! من یه هیولام! یه هیولای عروسی خراب کنِ شاشو!
وی زد تو شونش.گزارش تخلف