Skip to main content
شهر فرش
۲۲۳ بازدید

  • Kurt

شکل های جالب هندسی با تولید فرکانس و ارتعاش

iren
iren
منتشر شده در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

در این ویدیو با وصل کردن یک تولید کننده فرکانس به یک صفحه فلزی و تولید ارتعاش بر سطح آن شکل های جالب هندسی تشکیل می شود که با افزایش فرکانس این شکل ها پیچیده تر میشوند.