در حال بارگذاری ویدیو ...

[Dance Tutorial] Black pink - Kill this love (Count + Mirrored) full dance tutorial

۷۷۹ بازدید
۰ نظر
گزارش تخلف
Dazai_san
Dazai_san

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/parkkwonpyo...
@parkkwonpyo

0:00 ALL Part x1.0 speed
3:11 Part1 count 3:49 Part1 x0.7 speed 4:14 Part1 x0.85 speed 4:35 Part1 x1.0 speed
4:53 Part2 count 5:30 Part2 x0.7 speed 5:56 Part2 x0.85 speed 6:18 Part2 x1.0 speed
6:37 Part3 count 7:09 Part3 x0.7 speed 7:36 Part3 x0.85 speed 7:58 Part3 x1.0 speed
8:17 Part4 count 8:48 Part4 x0.7 speed 9:14 Part4 x0.85 speed 9:36 Part4 x1.0 speed
9:55 Part5 x1.0 speed 10:27 Part5 x0.7 speed 10:52 Part5 x0.85 speed 11:13 Part5 x1.0 speed
11:30 Part6 count 12:12 Part6 x0.7 speed 12:42 Part6 x0.85 speed 13:07 Part6 x1.0 speed
13:28 Part7 count 13:58 Part7 x0.7 speed 14:25 Part7 x0.85 speed 14:47 Part7 x1.0 speed
15:05 Part8 count speed 15:36 Part8 x0.7 speed 16:02 Part8 x0.85 speed 16:23 Part8 x1.0 speed
16:41 Part9 count 17:13 Part9 x0.7 speed 17:39 Part9 x0.85 speed 18:00 Part9 x1.0 speed
18:18 Part10 x1.0 speed (Part 10 = part 6)
18:44 Part11 count 19:17 Part11 x0.7 speed 19:47 Part11 x0.85 speed 20:13 Part11 x1.0 speed
20:34 Part12 count 21:10 Part12 x0.7 speed 21:36 Part12 x0.85 speed 21:58 Part12 x1.0 speed

#blackpink #blackpinkedit #blackpinkhouse #lisa #lalisa #lalisamanoban #lisablackpink #lisablinks #southkorea #ygkorea #blink #blinks #weloveblackpink #weloveyoulisa #killthislove #kill #varietyshowkorea#stay #jennie #jisoo #rose

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال