در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم کارگاه آموزشی حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی

پژوهشکده حقوق شهردانش
پژوهشکده حقوق شهردانش

فیلم آموزشی کارگاه حقوق بین المللی سرمایه گذاری خارجی
مدرس کارگاه : دکتر سجاد سلطان زاده
سایت پژوهشکده:
www.sdil.ac.ir
تلگرام پژوهشکده:
https://t.me/Legal_Research
سایت فروشگاه پژوهشکده:
www.Shahredanesh.com
لینک خرید:
https://b2n.ir/z61613
تلفن تماس:
88811581 داخلی 112

اهم سرفصل‌ها
آشنایی با اسناد ملی و بین المللی حقوق سرمایه گذاری خارجی
اسناد ملی در زمینه سرمایه گذاری خارجی
نهادهای ملی و بین المللی مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
آشنایی با قوانین ملی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و معاهدات بین المللی
آشنایی با تاریخچه و ساختار قوانین تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
آشنایی با تاریخچه و ساختار معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی
آشنایی با معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران
نگرش جدید نسبت به آثار معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری خارجی
آشنایی با معاهدات چندجانبه سرمایه گذاری خارجی
آشنایی با نهادها و قواعد حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی با تمرکز بر ایکسید
کلیات نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی (قواعد و نهادهای مربوط)
آشنایی با کنوانسیون ایکسید و مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
ارزیابی عملکرد مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
ایران و کنوانسون ایکسید
رئیس پژوهشکده :دکتر وحید اشتیاق

#فیلم_آموزشی #کارگاه_آموزشی #پژوهشکده_حقوقی_شهردانش #سرمایه_گذاری_خارجی #حقوق_بین_الملل #قوانین_سرمایه_گذاری #سرمایه_گذاری #کنوانسیون #شهردانش

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلم کارگاه آموزشی حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی

۰ لایک
۰ نظر

فیلم آموزشی کارگاه حقوق بین المللی سرمایه گذاری خارجی
مدرس کارگاه : دکتر سجاد سلطان زاده
سایت پژوهشکده:
www.sdil.ac.ir
تلگرام پژوهشکده:
https://t.me/Legal_Research
سایت فروشگاه پژوهشکده:
www.Shahredanesh.com
لینک خرید:
https://b2n.ir/z61613
تلفن تماس:
88811581 داخلی 112

اهم سرفصل‌ها
آشنایی با اسناد ملی و بین المللی حقوق سرمایه گذاری خارجی
اسناد ملی در زمینه سرمایه گذاری خارجی
نهادهای ملی و بین المللی مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
آشنایی با قوانین ملی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و معاهدات بین المللی
آشنایی با تاریخچه و ساختار قوانین تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
آشنایی با تاریخچه و ساختار معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی
آشنایی با معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران
نگرش جدید نسبت به آثار معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری خارجی
آشنایی با معاهدات چندجانبه سرمایه گذاری خارجی
آشنایی با نهادها و قواعد حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی با تمرکز بر ایکسید
کلیات نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی (قواعد و نهادهای مربوط)
آشنایی با کنوانسیون ایکسید و مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
ارزیابی عملکرد مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
ایران و کنوانسون ایکسید
رئیس پژوهشکده :دکتر وحید اشتیاق

#فیلم_آموزشی #کارگاه_آموزشی #پژوهشکده_حقوقی_شهردانش #سرمایه_گذاری_خارجی #حقوق_بین_الملل #قوانین_سرمایه_گذاری #سرمایه_گذاری #کنوانسیون #شهردانش

آموزش